V šolskem letu 2022/2023 bomo nadaljevali s konceptom poskusa projekta razširjenega programa (RaP) osnovne šole in smo tako že drugo leto vključeni v celoten poskus projekta, kar pomeni, da bomo izvajali dejavnosti iz vseh treh področij:

 1. gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje,
 2. kultura in tradicija,
 3. vsebine iz življenja in dela osnovne šole.

Iz vsakega sklopa bomo učencem skušali ponuditi vsaj eno vsebino, da bi zagotovili uravnoteženo ponudbo in tako zagotovili uresničevanje interesov in potreb učencev. Trudili se bomo, da bodo učenci čim bolj gibalno dejavni in tako imeli 5 ur gibanja na teden.

Temeljni namen razširjenega programa je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami.

Razširjeni program zajema:

 • podaljšano bivanje, ki ga osnovna šola organizira za učence od 1. do 5. razreda;
 • jutranje varstvo za učencev prvega razreda;
 • dodatni pouk (se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja);
 • dopolnilni pouk (se organizira za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju);
 • interesne dejavnosti za razvijanje različnih interesov učencev;
 • pouk neobveznih izbirnih predmetov;
 • angleščina v 1. razredu;
 • nemščina v 7. in 8. razredu.

To šolsko leto ponujamo sedem dejavnosti, na katere se lahko prijavijo učenci od 1. do 5. razreda. Potekale bodo vsak petek, od 12.40 do 13.30, v heterogenih skupinah. Vsi učenci od 1. do 5. razreda imajo dodatno uro športa v okviru razširjenega programa, na šoli pa izvajamo tudi rekreativni odmor. Vse te dejavnosti potekajo tudi dnevno v okviru razširjenega programa.

Učenci 1. razreda imajo v okviru predmetnika angleščino, učenci 7. in 8. razreda pa nemščino.

 1. PRAVLJIČNE URICE

Pri dejavnosti bomo dvigovali raven kulturne zavesti in ozaveščali pomen nacionalne dediščine ter izražanje kulturnih raznolikosti. Učencem preko dejavnosti omogočamo da izražajo in spoznavajo sebe v odnosu do okolja, razvijajo moralno, kulturno vedenje in odgovornost ter pri tem osebnostno rastejo (izgradnja samozavesti, samopodobe, osebnostne in nacionalne identitete). Potekle bodo različne dejavnosti:

•          poslušanje, pogovor in ilustracija prebranih pravljic;

•          pomoč pri razstavi pravljic in pravljičnih izdelkov;

•          dramatizacija pravljice;

•          ustvarjanje nove pravljice in igra z lutkami;

•          ogled predstave;

•          doživljanje in poustvarjanje interpretativno prebrane pravljice;

•          prepoznavanje prvin pravljic (začetek, konec, preteklik, pravljična števila, osebe …);

•          spoznavanje in opazovanje razlik med svetom v katerem živijo, in domišljijskim svetom v književnem besedilu;

•          razvijanje zmožnosti vživljanja v osebo (poistovetenje);

•          razvijanje domišljije in ustvarjalnega mišljenja.

 • ROKODELNICA

Pri rokodelnicah se bomo srečevali ljubitelji ročnih del in ustvarjanja z rokami. Naučili se bomo osnov posameznih ročnih tehnik ter ustvarjali različne zanimive izdelke iz papirja, plastičnih mas, lesa in materialov iz narave.

Učenci bodo pri teh urah:

•          razvijali vztrajnost, potrpežljivost in natančnost;

•          spoznavali različne vrste ročnih del (šivanje, pletenje, klekljanje);

•          spoznavali različne načine obdelave materialov (lepljenje, rezanje, zgibanje, barvanje, nizanje …);

•          spoznavali kulturno dediščino povezano z ročnimi deli na Slovenskem;

•          razvijali fino motoriko rok in spretnost prstov;

•          spoznavali različne načine koristnega preživljanja prostega časa in prijetnega druženja.

 • JAZ, TI MI IN VSI DRUGI

Na srečanjih si bomo ustvarili pravila, ki se jih bomo skozi vso leto držali, jih ozaveščali. Spoznavali svoje močne plati, dobre lastnosti, znali o njih spregovoriti s sošolci. Igrali bomo različne igre vlog, pazili na pozitivno komunikacijo. Učili se bomo aktivnega poslušanja, igrali igre po kratkih navodilih in ugotavljali razumevanje le teh. Odkrivali bomo, kako se odzivamo v konfliktnih situacijah, se učili razumevati konflikte in jih reševati. Igrali bomo veliko socialnih iger za ohranjanje dobrih odnosov in medsebojnega sodelovanja. Naučili se bomo igro o konfliktu med ježkom in veverici in jo predstavili nižjim razredom. Govorili bomo z dobrim namenom. V odnosu z drugim, se bomo naučili govoriti o sebi z jaz sporočili.

 • NARAVOSLOVNI KOTIČEK

Naravoslovje je področje, s katerim pri otroku razvijamo sposobnosti, da se dejavno vključuje v obdajajoče okolje. Poudarek je na pridobivanju izkušenj, raziskovanju in odkrivanju. Z izvajanjem naravoslovnih dejavnosti otrok postopno usvaja naravoslovne pojme ter razvija naravoslovno mišljenje in sklepanje.  Neposreden stik z okoljem omogoča zavedanje okolja, razvija občutek za lepo, spoštovanje ter željo po ohranjanju okolja.

Cilj naravoslovnih dejavnosti je okolje vključevati v otrokovo vsakdanje življenje in  približati spremembe v naravi v vseh letnih časih. Aktivno naravoslovno učenje zajema naravoslovne in tehnične vsebine ter postopke kot so opazovanje, urejanje, merjenje in izvajanje poskusov.

Za otroka je predstava o naravi, ki si jo ustvari v otroštvu, odločilnega pomena, saj vpliva na njegovo kasnejše razumevanje in odnos do nje. Otrokova  radovednost mu omogoča spoznavanje raznolikosti in lepote narave.

 • SPRETNI PRSTKI

Dejavnost združuje učence, ki imajo veselje do ročnega ustvarjanja različnih okrasnih ter uporabnih predmetov. Ustvarjali bomo iz naravnih materialov, ki jih lahko naberemo v naravi, iz odpadnih materialov, iz papirja, kartona, volne, das mase, plastike, itd. 

•          Učenci spoznajo različne materiale; spoznajo različna orodja in pripomočke;

•          spoznajo različne načine obdelave materialov (lepljenje, rezanje, zgibanje, barvanje, …);

•          učenci se navajajo na samostojno praktično delo;

•          urijo se v spretnosti izdelovanja;

•          v skupini se učijo strpnosti do sošolcev; se navajajo pomagati.

 • ŠAH

Šah je igra za dva igralca, ki pa se morata naučiti osnovnih pravil in pa šahovskega bontona. Prvih nekaj potez šahovske igre je lahko najpomembnejših izmed vseh potez, ki jih bodo naredili otroci. V teh potezah bodo vzpostavili svoje zgodnje načrte in se borili za svoje mesto na šahovnici. Večini začetnikov si ni potrebno zapomniti natančnih otvoritvenih potez, a vendar je koristno poznati nekaj otvoritev, saj lahko pomagajo okrepiti dobre načrte za kasneje, ko postanejo vešči te igre.

Pri tej dejavnosti se bomo v prvi vrsti naučili:

•          kako pripraviti šahovnico;

•          kako se premikajo šahovske figure;

•          odkrili bomo posebna pravila šaha;

•          ugotovili bomo, kdo naredi prvo potezo v šahu;

•          učili se bomo osnovnih šahovskih strategij;

•          vadili z igranjem veliko partij.

ŠAH KREPI SAMOZAVEST: razvija logično mišljenje, spodbuja ustvarjalnost, krepi socialne veščine, razvija sposobnost načrtovanja in odločanja, spodbuja miselni razvoj, oblikuje značaj, uri spomin, osrečuje …

 • VRTIČKARJI

Namen dejavnosti je spoznavati in prepoznati različne vrtnine in zelišča. Pridobljeno znanje praktično uporabiti (sejanje, sajenje, nabiranje, sušenje). Iz pridelkov pripraviti enostavne obroke hrane – (namaz z zelišči, solata) in napitkov: čaj/ sirup iz zdravilnih zelišč. Pridobivanje različnih receptur. Priprava kozmetičnih izdelkov (mila, kopalne bombice, kopalno sol). Izdelava dišavnih vrečk proti moljem. Učenci bodo na podlagi izkušenj povezali zdravo prehrano z zelišči, sadili in vzgajali zelišča v šolskih visokih gredah. Opazovali vrt skozi letne čase. Pridobivali semena in sadike. Iskali bomo pregovore, pesmi, zgodbe, križanke o rastlinah; intervjuvali starejše o poznavanju zelišč, spoznavali poklice povezane z zelišči …

Razvijali bomo pozitiven odnos do narave, zaznavali in razumevali ekološke probleme.

(Skupno 128 obiskov, današnjih obiskov 1)