Poslanstvo

Poslanstvo in  vizija Prve osnovne šole Slovenj Gradec

 

»Če ne vemo, kam plovemo, nam noben veter ne pomaga….« Seneca

 

Vodstvo zavoda stremi k nenehnemu izboljšanju pedagoškega dela na šoli. Skrbi za ugodne delovne pogoje vseh zaposlenih ter  spodbuja k izpopolnjevanju in izobraževanju vseh zaposlenih. Sledi trendom na področju vzgoje in izobraževanja.

Šola poskuša zagotoviti čim boljše materialne pogoje za kvaliteten pouk in dobro počutje učencev.

1.1 Poslanstvo

Naše poslanstvo je delo z otroki, da jih izobražujemo in vzgajamo za življenje.

Kot UNESCO šola naše delo temelji na štirih osnovnih stebrih  izobraževanja,  ki so:

UČITI SE, DA BI VEDELI,

UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI,

UČITI SE ŽIVETI Z DRUGIMI IN

UČITI SE BITI.

1.2  Vizija

»Vsi na šoli smo zavezani spoštovanju, odgovornosti, delavnosti, kakovostnemu znanju in ustvarjalnosti.«

1.3 Razvojni načrt

Razvojni načrt je dokument, v katerem so oblikovani okvirni cilji, katerim bo šola sledila v prihodnjih petih letih. Razvojni načrt bi naj bil vezan na mandat ravnatelja, lahko pa je zastavljen tudi drugače.

Okvirni cilji v razvojnem načrtu so oblikovani na osnovi:

oblikovane vizije naše šole,

poslanstva naše šole,

rezultatov anketiranja (učencev, staršev, zaposlenih),

podanih analiz strokovnih aktivov o dosedanjih rezultatih naše šole.

Razvojni načrt je zastavljen tako, da so učenci postavljeni v središče vsega našega delovanja.

Kako bomo okvirne cilje dosegali, je opredeljeno v Letnem delovnem načrtu šole, realizacijo le-teh pa bomo, tako kot do sedaj,  vseskozi spremljali in analizirali.

 

Z načrtovanjem in vrednotenjem pedagoškega dela ustvarjajmo razmere za doseganje ciljev šole 21.stoletja.

1. Osnovna šola je skozi svoje vzgojno izobraževalno delo ena od glavnih dosegljivih poti, ki pelje k skladnemu človekovemu razvoju, k miru, proti revščini in za pravice vsakega posameznika.

2. Cilji izobraževanja, ki so zapisani v 2. členu Zakona o osnovni šoli predstavljajo temelj načrtovanja, dela in evalvacije v šoli.

3. Današnji čas od sodobne šole zahteva, da bolj kot kdajkoli poprej,  ceni vsakega otroka – učenca in ga z vsemi njegovimi posebnostmi in enkratnostmi postavi v središče pozornosti.

4. Tradicionalno, informativni cilji  izobraževanja v šoli preraščajo v uporabna znanja skozi značilna pogojena znanja v konstruktivistična, sklepanja v kritično presojo, vrednotenje in uporabo.

Izkustveno učenje in problemsko zasnovana znanja  niso več izjema, temveč pravilo raziskovalno in sodelovalno usmerjenega dela.

Upoštevali bomo pomembne dejavnike pri vseh ključnih kompetencah kot so: kritično mišljenje, ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje odločitev, konstruktivno obvladovanje čustev in globalni pristop, ki spodbuja celostno učenje in poučevanje.

Večjo stopnjo povezanosti med  disciplinarnimi znanji bomo dosegali s povezovanjem med  področji, predmeti in s timskim delom.

Preobremenjenost učencev bomo preprečevali z ustrezno organizacijo pedagoškega procesa,  z upoštevanjem dela, ki ga učenci opravljajo v šoli in doma v okviru vseh predmetov in  področij.

Učence  bomo pripravljali na vseživljenjsko učenje z razvijanjem sposobnosti za sodelovanje z drugimi (metode in oblike sodelovalnega učenja, spoznavanje drugih kultur in narodnosti), z navajanjem na samostojno učenje (z učenjem učenja, s samostojnim iskanjem  informacij in uporabo različnih virov, tudi IKT, s kritičnim presojanjem le-teh, z oblikovanjem delovnih navad …), z  razvijanjem sposobnosti komunikacije in z razvijanjem sposobnosti samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja.

5. Nujno medkulturno ravnovesje, ki ga razvijamo skozi načeli enakosti in spoštovanjem  drugačnosti, se poglablja in utrjuje  skozi ohranjanje in razvijanje lastne kulturne  tradicije in spoznavanjem drugih  kultur.

6. Narava in vremenske spremembe nas nagovarjajo, da smelo in ambiciozno naredimo odločne korake k večji ekološki ozaveščenosti in s tem pokažemo, da nam ni vse eno, kaj se dogaja z našim edinim skupnim planetom Zemljo.

7. Cilji partnerskega sodelovanja med starši in šolo zahtevajo zavzemanje za

osebnostni razvoj  vsakega posameznika, ki temelji na spoštovanju samega sebe in oblikovanju posameznikove samopodobe, odgovorno ravnanje posameznika, ki je zavezan  družbi in družbe do posameznika, in s tem pogojeno priznavanje in spoštovanje  drugačnosti, za resnicoljubnost, nenasilnost, praktično razsodnost in varnost vsakega.

 

Zaposleni v šoli smo odgovorni, da omogočamo vsakemu posameznemu učencu, da razvije svoje potenciale v največji možni meri, se razvije skladno kot celovita osebnost, ki bo sposobna samostojne in odgovorne presoje in vključenosti v družbo 21. stoletja.

Poudarek na učnem področju vsakega učenca je na pridobivanju potrebnih temeljnih znanj in kompetenc za pridobivanje znanj ter razvijanju ustvarjalnosti.

Poudarek na vzgojnem področju je na sprejemanju in ozaveščanju osnovnih moralnih načel, ki temeljijo na odgovornosti in  spoštovanju.

(Skupno 1.089 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost